Kwalifikacja wstępna uzupełniająca C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1, D1+E

Cena kursu:

Kwalifikację wstępną uzupełniającą powinien ukończyć kierowca, który:
 • uzyskał prawo jazdy kat. D lub D1 po dniu 10 września 2008r. i ukończył wcześniej kwalifikację wstępną w zakresie bloku programowego dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E
 • uzyskał prawo jazdy kat. C lub C1 po dniu 10 września 2009r. i ukończył wcześniej kwalifikację wstępną w zakresie bloku programowego dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E
Kierowca, który ukończył wcześniej kurs w zakresie przewozu rzeczy lub osób i uzyskał prawo jazdy kat C lub C1 po dniu 10 września 2009r. lub prawo jazdy kat. D lub D1 po dniu 10 września 2008r. zobowiązany jest do odbycia pełnej kwalifikacji wstępnej.

Okres ważności kwalifikacji wstępnej uzupełniającej to 5 lat. Po tym okresie kierowca zobowiązany jest ukończyć szkolenie okresowe.

Do szkolenia w zakresie kwalifikacji wstępnej uzupełniającej może przystąpić osoba, która:
 • przebywa co najmniej 185 dni w roku na terenie RP - ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, bądź
 • studiuje od co najmniej 6 miesięcy na terenie RP i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt
 • nie będąca obywatelem Państwa członkowskiego UE, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium RP
Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej obejmuje
70 godzin zajęć.


Szkolenie to prowadzone jest w formie kursu kwalifikacyjnego i obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowane w blokach programowych, w zakresie:
 1. części specjalistycznej - dla prawa jazdy kategorii:
 1. C, C+E, C1 i C1+E lub
 2. D, D+E, D1i D1+E
  - zgodnie z programem szkolenia.
Kurs kwalifikacyjny obejmuje:
 1. w części specjalistycznej:
 1. 65 godzin zajęć teoretycznych,
 2. 5 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym
Po ukończeniu szkolenia kierowca otrzymuje zaświadczenie potwierdzające odbycie kursu, które uprawnia go do przystąpienia do egzaminu teoretycznego (test kwalifikacyjny) przeprowadzanego przez komisję egzaminacyjną powołaną przez wojewodę.

Test kwalifikacyjny dotyczący kwalifikacji wstępnej uzupełniającej obejmuje:
 1. test specjalistyczny składający się z 10 pytań - w zakresie tematów realizowanych dla części specjalistycznej kursu kwalifikacyjnego odpowiednio dla prawa jazdy kategorii C, C+E, C1 i C1+E albo prawa jazdy kategorii D, D+E, D1 i D1+E
Wynik testu uważa się za pozytywny w przypadku udzielenia co najmniej:
 1. 7 poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście specjalistycznym.
Czas trwania testu kwalifikacyjnego wynosi 30 minut.