Cena kursu
Cel szkolenia:
Szkolenie ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do samodzielnej obsługi pilarek mechanicznych oraz bezawaryjnej i bezpiecznej pracy tymi urządzeniami w parkach, placach zieleni miejskiej, ogrodnictwie i sadownictwie (nie dotyczy prac na budowach oraz w rejonie pasów drogowych i w lasach państwowych).
Warunki stawiane kursantom:
Osoby powinny posiadać:
  • ukończone 18 lat
  • stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy potwierdzone orzeczeniem lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych
Czas trwania:
Kurs trwa: 6 godzin szkolenia teoretycznego i 4 godziny zajęć praktycznych.
Podane powyżej godziny są godzinami lekcyjnymi. Jedna godzina lekcyjna wynosi 45 minut.
Kurs zakończony jest egzaminem teoretycznym i praktycznym przed Komisją powołaną przez organizatora szkolenia.
Ramowy program nauczania:
Lp. Nazwa przedmioty Liczba godzin zajęć teoretycznych Liczba godzin zajęć praktycznych
1. Budowa kos spalinowych 1
2. Obsługa i konserwacja 1,5
3. Przepisy BHP, Pierwsza pomoc 3,5
4. Zajęcia praktyczne 4
RAZEM 6 4

Szkolenie odbywa się na podstawie programu zatwierdzonego przez Urząd Dozory Technicznego.

Zajęcia przeprowadzamy w Ośrodku Szkolenia Kierowców jak i u Pracodawcy. W przypadku przeprowadzenia szkolenia u pracodawcy, szkolenie połączone z instruktażem stanowiskowym zgodnie z Ustawą O dozorze technicznym.

Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia MEN.