Szkolimy Instruktorów Nauki Jazdy w kategoriach:
  • Kurs podstawowy Kategoria B cena
  • Kurs dodatkowy Kategoria A, C, E cena
Robiąc jednocześnie 2 lub więcej kategorii otrzymasz rabatu na każdą następną kategorię

Aby zostać instruktorem należy spełnić następujące warunki:
  • posiadać co najmniej wykształcenie średnie,
  • posiadać, przez okres co najmniej 3 lat, uprawnienie do kierowania pojazdami rodzaju objętego szkoleniem,
  • potwierdzić wymagany stan zdrowia i predyspozycje psychiczne odpowiednim orzeczeniem,
  • ukończyć kurs kwalifikacyjny w jednostce upoważnionej przez wojewodę,
  • zdać egzamin przed komisją powołaną przez wojewodę,
  • niekaralność wyrokiem sądu lub orzeczeniem kolegium do spraw wykroczeń za przestępstwo lub wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym,
  • być wpisanym do ewidencji instruktorów.
Szkolenie rozpoczyna się egzaminem kwalifikacyjnym ze znajomości przepisów ruchu drogowego i techniki kierowania pojazdem.
Nazwa przedmiotu
liczba godzin zajęć
teoretycznych
praktycznych
Psychologia 10 -
Metodyka nauczania 50 -
Prawo o ruchu drogowym 30 -
Technika kierowania i obsługa pojazdu 18 -
Bezpieczeństwo ruchu drogowego 10 -
Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia 6 -
Praktyka instruktorska 4 50*)
*) Należy uwzględnić dodatkowo odpowiednią do zakresu nauczania słuchacza kursu liczbę godzin zajęć określoną w poniższej tabeli:

Zakres objęty nauczaniem
Liczba godzin zajęć*)
kat. A , A1 lub B1 10
kat. B ,C ,C1, D1, T , B+E , C1+E , D1+E lub Pozwolenie 30
kat. C+E lub D+E 15
kat. D 25
*) Podane wartości odnoszą się do każdej kategorii prawa jazdy oddzielnie