Cena kursu
Cel szkolenia:
Szkolenie ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie w zakresie obsługi burt samowyładowczych w samochodach dostawczych, które posiadają takie urządzenie.
Warunki stawiane kursantom:
Osoby powinny posiadać:
  • ukończone 18 lat
  • dopuszczenie lekarza do wykonywania w/w pracy
Czas trwania:
Kurs trwa 1 dzień: 8 godzin szkolenia teoretycznego i 2 godziny zajęć praktycznych.
Kurs zakończony jest egzaminem teoretycznym i praktycznym.
Ramowy program nauczania:
Lp. Nazwa przedmioty Liczba godzin zajęć teoretycznych Liczba godzin zajęć praktycznych
1. Wiadomości o dozorze technicznym 1
2. Działanie burt samowyładowczych 2
3. Eksploatacja burt samowyładowczych 3
4. BHP 2
5. Zajęcia praktyczne 2
RAZEM 8 2

Szkolenie odbywa się na podstawie programu zatwierdzonego przez Urząd Dozory Technicznego.

Zajęcia przeprowadzamy w Ośrodku Szkolenia Kierowców jak i u Pracodawcy. W przypadku przeprowadzenia szkolenia u pracodawcy, szkolenie połączone z instruktażem stanowiskowym zgodnie z Ustawą O dozorze technicznym.

Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia MEN w j.polskim i j. angielskim.